chuc mung nam moi

Số tạp chí mới

Liên kết

Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử để ngăn gian lận thuế

Đăng lúc: Thứ sáu - 05/05/2017 15:48
Bộ Tài chính đã chính thức xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn với nội dung chủ yếu là khuyến khích doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử nhằm phù hợp với điều kiện thực tế, ngăn chặn việc lợi dụng hóa đơn để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.
Bộ Tài chính khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử nhằm tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp và cơ quan Thuế. Ảnh: BCĐ 389

Bộ Tài chính khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử nhằm tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp và cơ quan Thuế. Ảnh: BCĐ 389

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, qua thực tế triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và qua thực tế áp dụng hóa đơn điện tử/hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn hiện hành còn gặp những hạn chế, bất cập.
Cụ thể, một số đối tượng lợi dụng sự thông thoáng của Luật doanh nghiệp trong thủ tục thành lập doanh nghiệp để thành lập nhiều doanh nghiệp thực tế không kinh doanh nhưng được tự tạo hóa đơn, xuất hóa đơn khống, sử dụng hóa đơn lòng vòng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT hoặc thanh toán tiền từ NSNN.
Hóa đơn gắn với quản lý thuế GTGT tuy nhiên hiện nay với tỷ lệ 91,8% là hóa đơn giấy, 8,2% là hóa đơn điện tử nhưng không có quy định bắt buộc doanh nghiệp chuyển dữ liệu hóa đơn về cơ quan thuế nên công tác quản lý thuế gặp nhiều khó khăn đặc biệt trong công tác quản lý kê khai, hoàn thuế GTGT.
Để phù hợp với thông lệ quốc tế, theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13 thì từ ngày 01/01/2015 người nộp thuế không phải gửi Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra cho cơ quan thuế và không có quy định chuyển dữ liệu hóa đơn nên cơ quan thuế không có thông tin về giao dịch kinh tế ghi trên hóa đơn do đó nhiều đối tượng đã lợi dụng kẽ hở này để phát hành hóa đơn nhưng không kê khai nộp thuế để trốn thuế.
Quy định hiện hành về quản lý, sử dụng hóa đơn gồm nội dung ghi trên hóa đơn, về thủ tục phát hành, quản lý hóa đơn, trách nhiệm của tổ chức kinh tế, trách nhiệm của cơ quan thuế… được xây dựng cơ bản để áp dụng quản lý đối với hóa đơn giấy đã có nhiều sơ hở, bất cập, theo đó phương thức quản lý hóa đơn giấy đã trở nên lạc hậu không phù hợp với bối cảnh triển khai thủ tục hành chính điện tử và không phù hợp với tinh thần Nghị Quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính Phủ điện tử là giao Bộ Tài chính “thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc; trong đó cơ quan thuế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế”.
Do chưa có quy định bắt buộc về việc áp dụng hóa đơn điện tử nên mặc dù hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích kinh tế so với hóa đơn giấy nên việc áp dụng hóa đơn điện tử chưa thực sự đi sâu vào cộng đồng doanh nghiệp, xã hội và một số cơ quan khác của nhà nước cũng chưa chấp nhận hình thức hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.
Từ những tồn tại, bất cập nêu trên thì việc sửa đổi Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP để có quy định mới về việc áp dụng hóa đơn điện tử là cần thiết.
Việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn với nội dung chủ yếu là hóa đơn điện tử cần đảm bảo quan điểm, mục tiêu sau: Quán triệt việc thực hiện Nghị Quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 về Chính phủ điện tử, đảm bảo thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.
Theo đó, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế và chống thất thu ngân sách, chống gian lận trong thanh toán từ ngân sách Nhà nước. Xây dựng được cơ sở pháp lý để vận hành việc áp dụng hóa đơn điện tử theo thông lệ quốc tế, tạo được cơ sở dữ liệu về hóa đơn của ngành thuế để ứng dụng quản lý thuế hiện đại, góp phần xây dựng cơ quan thuế điện tử, phục vụ việc xây dựng Chính phủ điện tử. 
Đảm bảo phù hợp với quy định của Luật kế toán năm 2015, Luật Giao dịch điện tử, Luật Quản lý thuế, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, các Luật thuế và pháp luật có liên quan. Đảm bảo cơ sở thực tiễn phù hợp với thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đồng bộ với việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt đã được quy định tại Nghị định số 101/2012/NĐ-CP, Nghị định số 80/2016/NĐ-CP và Đề án không dùng tiền mặt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016. Kế thừa và phát triển các kết quả đạt được của việc quy định và triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế thời gian qua.
Từ năm 2014, Bộ Tài chính đã khuyến khích một số doanh nghiệp sử dụng nhiều hóa đơn giấy, đã có hạ tầng công nghệ thông tin, tuân thủ pháp luật thuế để áp dụng hóa đơn điện tử như: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA) và Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn Hà Nội (tình hình sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp này được nêu tại Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP kèm theo).
Việc sử dụng hoá đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích, đến nay trên phạm vi cả nước đã có 656 doanh nghiệp thực hiện hoá đơn điện tử với số lượng hóa đơn điện tử đã sử dụng khoảng 277,98 triệu hoá đơn. Cơ bản các tỉnh, thành trên cả nước đều đã có doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, tuy nhiên tập trung chủ yếu ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh và là các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, có hạ tầng công nghệ thông tin phát triển, ít rủi ro.
Bên cạnh đó, trên cơ sở thông lệ quốc tế một số nước có sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, Bộ Tài chính đã nghiên cứu xây dựng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có điểm khác với hóa đơn điện tử do doanh nghiệp phát hành và gửi đến người mua như nêu trên là trước khi được gửi cho người mua thì hóa đơn điện tử được truyền đến hệ thống điện tử của cơ quan thuế để được gắn mã điện tử của cơ quan thuế. Thông qua mã điện tử này, cơ quan thuế sẽ có nội dung dữ liệu của hóa đơn.
Căn cứ quy định tại khoản 12 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ và để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thuế, tăng cường quản lý của Nhà nước đối với hóa đơn, góp phần hạn chế tình trạng gian lận hóa đơn, nâng cao trách nhiệm người bán và giảm thiểu rủi ro cho người mua, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực với mục tiêu: Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn tập trung để phục vụ công tác quản lý thuế; Cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục về hóa đơn; Thí điểm về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để hoàn thiện chính sách về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đồng thời hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin trước khi triển khai rộng toàn quốc.
Việc thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã triển khai trên địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Hiện nay, đã có 315 Doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế phát hành hóa đơn mã xác thực của cơ quan thuế (trong đó Hà Nội có 201 doanh nghiệp; TP Hồ Chí Minh có 114 doanh nghiệp). Tính đến hết ngày 02/12/2016, tổng số hóa đơn đã phát hành và được xác thực: 2.449.548 hóa đơn, tổng tiền doanh thu đã xác thực: 18.934 tỷ đồng và tổng số thuế đã xác thực: 880,8 tỷ đồng.
Việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đem lại lợi ích cho doanh nghiệp: Giảm thời gian làm thủ tục hành chính Thuế: giúp doanh nghiệp giảm thời gian đăng ký sử dụng hóa đơn; không phải làm thủ tục đăng ký mẫu hóa đơn; rút ngắn thời gian thực hiện thông báo phát hành hóa đơn, sử dụng ngay hóa đơn khi đăng ký; không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; Giảm chi phí cho doanh nghiệp: giúp doanh nghiệp giảm chi phí giấy, mực in, vận chuyển và đặc biệt chi phí lưu trữ hóa đơn.
Khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực, doanh nghiệp không phải lập báo cáo sử dụng hóa đơn, dữ liệu từ hóa đơn điện tử được kết nối tự động với phần mềm khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) nên doanh nghiệp không mất thời gian lập Tờ khai thuế GTGT.
Do đó giảm được thời gian tuân thủ pháp luật thuế.  Khắc phục tình trạng làm giả hóa đơn: Hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có tính bảo mật cao vì sử dụng chữ ký số của người bán nên khả năng làm giả hóa đơn là khó, vì vậy việc sử dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy (hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in) sẽ khắc phục được tình trạng làm giả hóa đơn.
Qua thời gian thí điểm, hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã dần đi vào thực tiễn và một số doanh nghiệp tham gia thí điểm đã lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực để thay thế các hình thức hóa đơn trước đây. Tuy nhiên, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chủ yếu là các doanh nghiệp tự nguyện tham gia, không có các doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp có rủi ro, doanh nghiệp thuộc đối tượng phải mua hóa đơn của cơ quan thuế. Đây là những đối tượng có ý thức chấp hành pháp luật về thuế thấp, do chưa có biện pháp chế tài bắt buộc nên các doanh nghiệp sẽ phản ứng, không muốn hợp tác với cơ quan thuế.
Do vậy, trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn gồm chín (09) nhóm vấn đề với 32 nội dung như:  Quy định về loại, hình thức hóa đơn (trong đó hướng dẫn rõ hình thức: hóa đơn điện tử do doanh nghiệp tự tạo, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế); Lập hóa đơn, các trường hợp không phải lập hóa đơn (trong đó quy định trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử/hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì người bán phải lập hóa đơn kể cả trường hợp có giá trị dưới 200.000VND); đối với hóa đơn giấy theo hình thức tự in/đặt in thì trường hợp cung cấp hàng hóa, dịch vụ dưới 200.000 VND thì không phải lập và giao hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu)…Quy định sử dụng hóa đơn bất hợp pháp/sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.
Nhóm vấn đề quy định đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và lộ trình áp dụng như: Với mục tiêu đến năm 2020, cơ bản thực hiện hóa đơn điện tử với khoảng 90% số doanh nghiệp hoặc 90% lượng hàng hóa được mua bán (lưu thông) bằng hóa đơn điện tử thì lộ trình thực hiện từ năm 2018 như sau: Từ ngày 01/01/2018 các đối tượng sau sử dụng hóa đơn điện tử/hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử kể từ khi có mã số thuế và định kỳ thực hiện kết chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT.
Các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế gồm: Doanh nghiệp mới thành lập; Các doanh nghiệp, tổ chức đang mua hóa đơn của cơ quan thuế gồm: Doanh nghiệp vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; doanh nghiệp có rủi ro theo thông báo của cơ quan thuế và tổ chức, doanh nghiệp khác thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Thông báo của cơ quan thuế.
Từ ngày 01/01/2019: 30% các tổ chức, doanh nghiệp còn lại. Từ ngày 01/01/2020:  80% các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Bắt đầu triển khai Hóa đơn điện tử cho các hộ kinh doanh có doanh thu/năm từ 3 tỷ trở lên.
Theo Bộ Tài chính, việc sửa đổi chính sách bằng quy định sử dụng bắt buộc hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy mang lại nhiều ích cho doanh nghiệp, cơ quan thuế và toàn xã hội như: Theo số liệu khảo sát, chi phí cao nhất mà doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in là khoảng 2.500đ/1 tờ hóa đơn (tương đương 125.000 đ/1 quyển 50 số); chi phí cao nhất đặt in hóa đơn là 2.000đ/1 tờ hóa đơn (tương đương 100.000đ/1 quyển 50 số hóa đơn). Chi phí cơ quan thuế đặt in là 352đ/1hóa đơn, (tương đương 7.600đ/50 số hóa đơn), theo đó cơ quan thuế bán cho doanh nghiệp rủi ro phải mua hóa đơn, tổ chức, hộ kinh doanh với giá 400đ/hóa đơn.
Mặt khác, hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực có tính bảo mật cao vì sử dụng chữ ký số của người bán nên khả năng làm giả hóa đơn là khó, vì vậy việc sử dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy (hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in) sẽ khắc phục được tình trạng làm giả hóa đơn do đó giảm khả năng sử dụng hóa đơn để gian lận.
 
theo bcd389.gov.vn

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tòa soạn: P.509, Tầng 5, Toà nhà Bộ Công Thương
Số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tel: 04.3715-2179/ Fax : 04.3715-2202/ Email : toasoan@dntm.vn
GPXB: GPXB: Số 214/GP-TTĐT cấp ngày 17/11/2016.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại giữ bản quyền nội dung trên website này.
Hotline toà soạn: 0913535939
Văn phòng phía Nam: 0982002424