hoc tap Bac

Số tạp chí mới

Liên kết

Thị trường trái phiếu năm 2016 và định hướng phát triển trong các năm tiếp theo

Đăng lúc: Thứ ba - 28/02/2017 11:42
(DNTM) Bộ Tài chính vừa thông tin về thị trường trái phiếu năm 2016 và định hướng phát triển trong các năm tiếp theo.
Ảnh minh hoạ: internet

Ảnh minh hoạ: internet

Kết quả hoạt động thị trường trái phiếu năm 2016
Năm 2016 Bộ Tài chính đã thực hiện đồng bộ các giải pháp về khung khổ chính sách, về tổ chức điều hành và tái cơ cấu thị trường trái phiếu theo chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, làm tiền đề phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2016-2020:
Thứ nhất, về khung khổ chính sách: Bộ Tài chính đã trình Chính phủ đã ban hành (i) Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 về quản lý ngân quỹ nhằm đổi mới công tác quản lý ngân quỹ gắn với phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ (ii) Nghị định 30/2016/NĐ-CP ngày 28/4/2016 về cơ chế đầu tư của Bảo hiểm xã hội theo hướng đổi mới cơ chế và phương thức đầu tư (iii) Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện nhằm  thiết lập hệ thống quỹ hưu trí tự nguyện tại Việt Nam để vừa góp phần đa dạng hóa các chương trình an sinh xã hội vừa phát triển thị trường vốn, thị trường trái phiếu. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư liên tịch số 92/2016/TTLT-BTC-NHNN ngày 27/6/2016 để cải tiến quy trình và thủ tục phát hành, nâng cao hiệu quả công tác phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước; ban hành Quyết định số 2128/QĐ-BTC về chuyển chức năng thanh toán trái phiếu Chính phủ từ ngân hàng thương mại sang Ngân hàng Nhà nước; hoàn thành việc đánh giá sửa đổi Nghị định số 90/2011/NĐ-CP về trái phiếu doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp một cách công khai, minh bạch; hoàn thiện việc đánh giá Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình phát triển thị trường vốn. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2411/QĐ-TTg ngày 9/12/2016 phê duyệt Đề án chuyển đổi khoản vay của ngân sách nhà nước từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam dưới hình thức hợp đồng vay sang trái phiếu Chính phủ nhằm tái cơ cấu thị trường trái phiếu Chính phủ.
Thứ hai, về điều hành thị trường: Bộ Tài chính đã trao đổi và tham vấn thường xuyên các thành viên thị trường, chủ động thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường trái phiếu. Thị trường sơ cấp và thứ cấp trái phiếu được tổ chức phù hợp với từng giai đoạn phát triển, theo xu hướng và thông lệ quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho Chính phủ, chính quyền địa phương, các ngân hàng chính sách và doanh nghiệp huy động vốn.
Thứ ba, bên cạnh các giải pháp về phát triển thị trường, Bộ Tài chính đã thực hiện tái cơ cấu thị trường trái phiếu, tái cơ cấu danh mục nợ Chính phủ và tái cơ cấu cơ sở nhà đầu tư thông qua (i) hoán đổi trái phiếu có kỳ hạn còn lại dưới 5 năm sang kỳ hạn dài (ii) phát hành định kỳ trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm, 15 năm, 20 năm, 30 năm để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư dài hạn (iii) thực hiện chuyển đổi khoản ngân sách nhà nước vay Bảo hiểm xã hội thành phát hành trái phiếu.
Với các giải pháp nêu trên, thị trường trái phiếu năm 2016 đã đạt được kết quả rất tích cực:
Đối với trái phiếu Chính phủ
Khối lượng phát hành đạt 281.750 tỷ đồng tương đương 98,3% kế hoạch phát hành năm với 91% khối lượng phát hành có kỳ hạn từ 5 năm trở lên (vượt mục tiêu do Quốc hội đề ra là 70% khối lượng phát hành có kỳ hạn từ 5 năm trở lên); đồng thời lần đầu tiên phát hành thành công trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm cho nhà đầu tư nước ngoài.
Sau khi thực hiện tái cơ cấu, danh mục nợ Chính phủ đã có sự cải thiện rõ rệt cả về quy mô, kỳ hạn và chi phí huy động (i) quy mô đạt 27,3% GDP năm 2016 so với mức 16,2% GDP năm 2015 (ii) kỳ hạn phát hành bình quân đạt 8,71 năm (tăng 1,73 năm so với năm 2015) qua đó kéo dài kỳ hạn bình quân của danh mục nợ Chính phủ lên mức 5,98 năm vào cuối năm 2016 tăng 1,54 năm so với cuối năm 2015 (iii) lãi suất phát hành bình quân là 6,49% (giảm từ 0,22%-0,5% ở tất cả các kỳ hạn).
Cơ sở nhà đầu tư đã có sự thay đổi tích cực theo hướng tăng tỷ lệ nắm giữ trái phiếu của các nhà đầu tư dài hạn như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tiền gửi, doanh nghiệp bảo hiểm (tăng từ mức 23% năm 2015  lên mức 44,6% năm 2016), giảm tỷ lệ nắm giữ trái phiếu của các Ngân hàng thương mại (từ mức 77% năm 2015 xuống còn 55,4% năm 2016).
Trên thị trường thứ cấp, khối lượng giao dịch trái phiếu tăng mạnh so với năm 2015, bình quân phiên đạt 6.285 tỷ đồng tăng 72% so với năm 2015, giúp thanh khoản thị trường tăng đáng kể.
Đối với trái phiếu Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương: Kênh phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh và phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2016 về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu huy động vốn của các Ngân hàng chính sách để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc thực hiện các dự án đầu tư quan trọng, cấp bách thuộc nhiệm vụ chi của địa phương.
Đối với trái phiếu doanh nghiệp: Năm 2016, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 129.636 tỷ đồng, tăng 203,1% so với năm 2015. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp từng bước trở thành kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh.
1.3 Mặc dù đạt được kết quả nêu trên nhưng thị trường trái phiếu về cơ bản quy mô còn nhỏ, chỉ chiếm 36,9% GDP; thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa phát triển (đến hết năm 2016 chỉ chiếm 5,27% GDP), các doanh nghiệp vẫn chủ yếu huy động vốn qua kênh tín dụng ngân hàng.

Định hướng phát triển thị trường trái phiếu trong các năm tiếp theo
Với mục tiêu phát triển thị trường trái phiếu ổn định, cấu trúc hoàn chỉnh, mở rộng cơ sở nhà đầu tư, tăng quy mô và chất lượng hoạt động, đảm bảo thị trường hoạt động hiệu quả và trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế; bảo đảm công khai, minh bạch, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và chủ động hội nhập thị trường quốc tế; trong năm  2017 và các năm tiếp theo Bộ Tài chính tập trung vào các giải pháp sau:
Thứ nhất, về khung khổ chính sách: Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ thể huy động vốn qua thị trường trái phiếu, thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư đặc biệt là nhà đầu tư dài hạn, tăng cường công khai minh bạch trong quá trình huy động vốn trái phiếu.
Theo đó, trong năm 2017 Bộ Tài chính dự kiến sẽ ban hành các chính sách: (i) trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến 2030 với đầy đủ các giải pháp để phát triển thị trường trái phiếu  (ii) Trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu, tăng cường minh bạch hóa và công khai thông tin trong quá trình huy động vốn (iii) Ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí tự nguyện để thúc đẩy sự ra đời của hệ thống quỹ hưu trí tự nguyện tại Việt Nam (iv) ban hành Thông tư mua lại trái phiếu Chính phủ để thực hiện tái cơ cấu danh mục nợ Chính phủ (vi) Đánh giá quá trình triển khai Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 5/1/2011 về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.
Thứ hai, về cung cho thị trường: phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ trở thành thị trường chuẩn cho thị trường tài chính, làm nòng cốt để phát triển thị trường trái phiếu. Đa dạng hóa các sản phẩm trái phiếu Chính phủ để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, tiếp tục phát hành kỳ hạn 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm nhằm kéo dài kỳ hạn của danh mục nợ Chính phủ theo hướng bền vững; nghiên cứu triển khai sản phẩm mới như trái phiếu có lãi suất thả nổi.
Thứ ba, về cầu của thị trường: Đa dạng hóa các nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu, tập trung phát triển nhà đầu tư dài hạn để tạo cầu bền vững thông qua các giải pháp:
Đổi mới cơ chế đầu tư của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên thị trường trái phiếu theo quy định tại Nghị định 30/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
Phát triển hệ thống nhà đầu tư dài hạn như các quỹ đầu tư, hệ thống quỹ hưu trí tự nguyện; khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ tăng tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu.
Xây dựng lộ trình thu hút nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường trái phiếu.
Thứ tư, về phát triển các định chế trung gian và hạ tầng của thị trường: Thực hiện các giải pháp:
Hoàn thiện và phát triển hệ thống các nhà tạo lập thị trường theo thông lệ quốc tế để thực hiện chức năng tạo lập thị trường trên cả thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.
Tái cơ cấu các tổ chức trung gian hoạt động trên thị trường vốn, thị trường trái phiếu nhằm tăng năng lực tài chính và chất lượng hoạt động của các định chế này khi cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu.
Khuyến khích sự hình thành và đi vào hoạt động của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm để nâng cao tính công khai, minh bạch của quá trình huy động vốn trái phiếu.
Nâng cấp cơ sở hạ tầng và công nghệ của thị trường trái phiếu theo hướng hiện đại, hoàn chỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phát hành, giao dịch trái phiếu.
Nghiên cứu xây dựng hệ thống công bố thông tin về phát hành, giao dịch đối với trái phiếu doanh nghiệp để hỗ trợ phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các thành viên thị trường và Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam.
Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tạo sự liên kết giữa thị trường trái phiếu trong nước với thị trường trái phiếu khu vực và thế giới nhằm tận dụng các cơ hội và tiềm năng để phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam theo thông lệ quốc tế.
Việt Hằng
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tòa soạn: P.509, Tầng 5, Toà nhà Bộ Công Thương
Số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tel: 04.3715-2179/ Fax : 04.3715-2202/ Email : toasoan@dntm.vn
GPXB: GPXB: Số 214/GP-TTĐT cấp ngày 17/11/2016.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại giữ bản quyền nội dung trên website này.
Hotline toà soạn: 0913535939
Văn phòng phía Nam: 0982002424