Ảnh minh họa
Theo quy định tại điểm b và điểm g, mục 41, chương 18 của Luật Bảo vệ người tiêu dùng được thông qua ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Myanmar và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 
Doanh nghiệp cần cung cấp mô tả ghi nhãn cho hàng hóa, bao gồm: tên hàng hóa, kích cỡ, số lượng và số lượng thực tế, hướng dẫn liên quan đến sử dụng và lưu trữ, thông tin về tác dụng phụ hoặc dị ứng, biện pháp phòng ngừa. Mô tả ghi nhãn hàng hóa phải bằng tiếng Myanmar hoặc kết hợp giữa tiếng Myanmar và ngôn ngữ khác hoặc nhiều ngôn ngữ.
 
Theo: Vụ Thị trường châu Á - châu Phi