Tính đến nay, Việt Nam cùng 5 nước thành viên khác gồm Lào, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Hồng Công, Trung Quốc đã phê chuẩn AHKFTA và có nghĩa vụ thực thi từ ngày 11 tháng 6 năm 2019.
 
Thực hiện cam kết quốc tế trong AHKFTA, ngày 08 tháng 11 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong AHKFTA.
 
Thông tư gồm 4 Chương, 35 Điều và 5 Phụ lục kèm theo, cụ thể:
- Chương I: Quy định chung
- Chương II: Quy tắc xuất xứ hàng hóa
- Chương III: Quy trình chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa
- Chương IV: Điều khoản thi hành
 
Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu, Thông tư quy định về việc cấp và chấp nhận C/O hồi tố tại Điều 35 “Điều khoản thi hành”. Theo đó, cơ quan, tổ chức cấp C/O xem xét cấp C/O mẫu AHK cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trước ngày Thông tư này có hiệu lực để được hưởng ưu đãi thuế quan theo quy định của AHKFTA và theo quy định của nước thành viên nhập khẩu; cơ quan hải quan nước thành viên nhập khẩu chấp nhận C/O mẫu AHK phát hành từ ngày 11 tháng 6 năm 2019.
 
Thủ tục kiểm tra C/O mẫu AHK để cho hưởng ưu đãi thuế quan được thực hiện theo quy định của AHKFTA, các nội dung quy định tại Chương III Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan khác.
 
Thông tư số 21/2018/TT-BCT ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2019.
 
Chi tiết Thông tư xem tại đây.
 
Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu