Cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tư đổi mới thiết bị máy móc hiện đại từ nguồn vốn khuyến công
Từ kết quả tình hình thực hiện khuyến công những năm qua, để đáp ứng yêu cầu tình hình mới và điều kiện kinh tế của tỉnh, trên cơ sở đề nghị cả Sở Tài chính, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành quy chế quy định về trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương hàng năm và quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
 
Đối tượng áp dụng: các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn và các tổ chức, cá nhân tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
 
Các nguồn kinh phí khuyến công địa phương: a) Ngân sách địa phương được cấp hàng năm; b) Tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước (nếu có); c) Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
 
Mục đích sử dụng: Chi cho hoạt động khuyến công do địa phương tổ chức thực hiện theo các nội dung quy định tại Điều 4 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công và các khoản chi khác phục vụ hoạt động khuyến công địa phương.
 
Nguyên tắc sử dụng kinh phí: Kinh phí khuyến công địa phương đảm bảo chi cho những hoạt động khuyến công do ủy ban nhân dân các cấp quản lý và tổ chức thực hiện đối với hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn có ý nghĩa trong tỉnh phù hợp với quy hoạch, chương trình, kế hoạch của tỉnh về khuyến công.
 
Quy chế cũng nêu rõ các phương thức thực hiện đề án khuyến công, các điều kiện để các cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương. Các đề án khuyến công phải thực hiện theo đúng trình tự xây dựng, thẩm định phê duyệt đề án theo quy định tại Quy chế này bao gồm các bước: Lập hồ sơ đề án khuyến công; Thẩm định đề án; Phê duyệt đề án.
 
Về quản lý kinh phí khuyến công, xây dựng kế hoạch khuyến công địa phương hàng năm, Sở Công Thương căn cứ kết quả thẩm định các đề án khuyến công, tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt
 
Thời gian đăng ký kế hoạch khuyến công địa phương: chậm nhất vào ngày 15/6 hàng năm, tổ chức, cá nhân đăng ký các đề án khuyến công địa phương cho năm sau.
 
Quy chế cũng quy định rõ quá trình thực hiện đề án, việc ký hợp đồng, tạm ứng, thanh lý và quyết toán kinh phí khuyến công địa phương… Mức chi chung của hoạt động khuyến công địa phương được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/03/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công. Chi tiết mức chi quy định tại điều 14 của Quy chế này.
 
Quyết định có hiệu lực từ ngày 23/8/2019 và thay thế Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh Trà Vinh.
 
Đối với các đề án khuyến công đã được phê duyệt, triển khai thực hiện trước khi Quy chế này có hiệu lực, thì được tiếp tục áp dụng theo những quy định trước đây để thực hiện.
 
Nguồn: UBND tỉnh Trà Vinh 
PV.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại