Mô hình chăn nuôi bò áp dụng công nghệ cao tại huyện Đắk r’lấp
Năm 2018, tổng giá trị gia tăng ước đạt 5.310 tỷ đồng, trong đó: Nông - Lâm - Ngư nghiệp ước đạt 1.590 tỷ đồng chiếm 33,9%. Tổng diện tích gieo trồng năm 2018 được 36.760 ha/36.445ha đạt 101%. Trong đó: cây lương thực, hoa màu 450 ha/535ha đạt 84% KH, gồm: Lúa nước: 217ha/250ha, đạt 87% KH. (Vụ Đông Xuân 2017-2018: 212ha, NS đạt 75 tạ/ha, sản lượng đạt 1.591 tấn; Vụ Hè Thu 2018: 05 ha, NS ước đạt 50 tạ/ha, sản lượng đạt 25 tấn). Ngô: 86ha/130ha. Khoai lang: 9ha/20ha. Rau: 77ha/75ha. Đậu các loại: 36ha/30ha. Mỳ: 24ha/30ha.Cây lâu năm: Tổng diện tích hiện có 36.311ha/35.910ha đạt 101,11%, trong đó: Cây cà phê: Tổng diện tích 19.063ha, tái canh 367ha, KTCB 2.224ha, KD 16.839ha. Ước NS đạt 24 tạ/ha, sản lượng 40.414 tấn. Cây tiêu: Tổng diện tích 4.602ha, KTCB 1.681 ha, KD 2.921ha. NS ước đạt 24 tạ/ha, sản lượng 6.894 tấn. Cây điều: Tổng diện tích 4.353ha, kinh doanh 4.289ha, KTCB 64ha. Cây cao su: Tổng diện tích 6.766 ha, KTCB 665ha, KD 6.101ha. Cây ăn quả chủ lực: 1.376 ha, trong đó cây bơ là 554ha; cây sầu riêng là 822ha. Cây chanh dây: 150 ha.
 
Với Chương trình tái canh cà phê năm 2018, UBND huyện trích nguồn ngân sách tổ chức gieo ươm 150kg hạt giống cà phê để đạt 165.000 cây cà phê đủ tiêu chuẩn xuất vườn cấp cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Bên cạnh đó, người dân tự tái canh với tổng diện tích 217ha.Trong năm 2018 trên địa bàn huyện không xuất hiện dịch bệnh, đàn gia súc, gia cầm phát triển khỏe mạnh. Nhìn chung công tác chăn nuôi vẫn luôn được chú trọng, người dân đã tiến hành chăn nuôi theo quy trình, mở rộng quy mô, chú ý công tác phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Tổng đàn gia súc: 61.521 con, tăng 36.590 con so với năm 2017, trong đó: Đàn trâu: 284 con; Đàn bò: 3.111 con; Lợn: 57.500 con; Dê, cừu: 626 con. Tổng đàn gia cầm: 265.500 con tăng 47.200 con so với cùng kỳ năm trước.
 
Trên đà phát triển, thời gian qua huyện Đắk r ‘lấp xem việc thực hiện nghị quyết số04-NQ/TU của Tỉnh ủy là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nên đã đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn hiểu về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của nghị quyết từ đó chú trọng phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Các HTX, hộ dân đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi theo hướng NNCNC. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đang được chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ và giá trị sản xuất nông nghiệp tăng lên. Nông nghiệp của huyện phát triển theo hướng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao đã và đang góp phần vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm, tạo tiền đề phát triển toàn diện và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Huyện đã xác định được các cây, con chủ lực và tập trung phát triển cây cà phê theo hướng tăng giá trị sản xuất, phát triển hồ tiêu, cao su, ca cao theo hướng bền vững… Đồng thời, tiếp tục khảo nghiệm, trồng thử các loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định để bổ sung vào cơ cấu phát triển kinh tế. Trong những năm qua, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật mà nhiều cây trồng đã tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng hiệu quả kinh tế. Huyện đang tạo điều kiện về các chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào địa phương phát triển NNCNC.
 
Hiện nay, huyện đang quy hoạch khu chăn nuôi tập trung, vùng sản xuất nông nghiệp và đẩy mạnh “liên kết 4 nhà”. Huyện Đắk R’lấp phấn đấu đến năm 2020, nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng 24%, giá trị sản xuất bình quân đạt trên 110 triệu đồng/ha đất canh tác.
  
P.V
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại