Ảnh minh họa
Theo đó, ngày 12 tháng 6 năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2020/TT-BTC cho phép giảm mức phí áp dụng trong lĩnh vực cạnh tranh bao gồm: phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh.
   
Các đối tượng được áp dụng trong Thông tư bao gồm: (1) Tổ chức, cá nhân khi được cơ quan quản lý cạnh tranh có thẩm quyền xử lý vụ việc cạnh tranh; giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh; (2) Cơ quan quản lý cạnh tranh có thẩm quyền xử lý vụ việc cạnh tranh; giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh; (3) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp phí xử lý vụ việc cạnh tranh; phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh.
   
Mức phí áp dụng trong Thông tư 58/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 đã giảm 50% so với mức phí quy định tại Thông tư 251/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016, cụ thể như sau:
Loại phí
Mức phí theo Thông tư 58/2020/TT-BTC
Mức phí theo Thông tư 251/2016/TT-BTC
Phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
5.000.000 đồng/hồ sơ
10.000.000 đồng/hồ sơ
Phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh:
25.000.000 đồng/hồ sơ
50.000.000 đồng/hồ sơ
   
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 27/7/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
   
Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, mức thu trên sẽ trở lại theo quy định tại Thông tư số 251/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.
     
Xem toàn văn Thông tư số 58/2020/TT-BTC tại đây./.