Song song với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hỗ trợ DN, ngành Thuế xử lý nghiêm CBCC gây phiền hà sách nhiễu. Ảnh: TH
Đồng thời, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng; tiến hành xử lý hành chính kịp thời, đồng thời đề xuất xử lý hình sự đối với hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, doanh nghiệp đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật. Đó là một trong những nội dung quán triệt trong toàn ngành Thuế vừa được Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ký ban hành nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
Kế hoạch ban hành nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhệm, tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức ngành Thuế. Để thực hiện kế hoạch, Tổng cục Thuế đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện như: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đề cao trách nhiệm nêu gương, đi đầu của Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế; thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở, giờ giấc làm việc; kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, nghiêm cấm tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.
 
Xử lý hoặc đề xuất xử lý, ngăn chặn có hiệu quả trình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc. Xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với cá nhân có hành vi tham nhũng; nhũng người bao che hành vi tham nhũng; ngăn cản việc chống tham nhũng; thực hiện công tác luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác công chức đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật tiếp công dân; tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền, trình tự.
 
Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Tổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp; rà soát thủ tục hành chính theo hướng đề xuất tinh giản, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian giải quyết, giao dịch cho người nộp thuế... Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người dân, doanh nghiệp theo hướng thực chất, cầu thị; thực hiện công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan tại trụ sở làm việc.
 
Công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử đường dây nóng và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; thực hiện nghiêm việc báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm; tránh tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.
 
Nguồn: bcd389.gov.vn