Ảnh minh họa
Theo đó, yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố dựa trên kinh nghiệm thực tiễn kết hợp với việc áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin và bộ tiêu chí đánh giá rủi ro, rà soát các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro, ngành nghề kinh doanh mới, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, doanh nghiệp kinh doanh lỗ nhiều năm liên tục có dấu hiệu chuyển giá, các hồ sơ hoàn thuế lớn để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phấn đấu thực hiện thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp đạt tối thiểu tỷ lệ 19% số doanh nghiệp đang hoạt động. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra thuế; nâng cao năng lực công chức, sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế.
 
Kết quả, 6 tháng đầu năm 2019, cơ quan thuế các cấp đã thanh tra, kiểm tra được 35.344 doanh nghiệp, đạt 40,56% kế hoạch năm, bằng 101,7% cùng kỳ năm 2018; Tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra đạt 20.546 tỷ đồng, bằng 118% so với cùng kỳ 2018. Trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 5.691,89 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 929,87 tỷ đồng; giảm lỗ là 13.924 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 3.300 tỷ đồng đạt 58% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 109,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, đã tiến hành thanh tra 150 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 693,4 tỷ đồng; giảm lỗ 2.488,5 tỷ đồng; giảm khấu trừ 9,04 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.661,6 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 188,5 tỷ đồng, giảm lỗ 979 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu 2.572 tỷ đồng.
 
Tuy nhiên, Tổng cục Thuế nêu lên khó khăn trong công tác thanh tra, kiểm tra như: Nguồn lực cán bộ làm công tác thanh tra còn hạn chế, trong khi số lượng doanh nghiệp cần thanh tra, kiểm tra ngày càng tăng đã ảnh hưởng đến tiến độ công tác thanh tra, kiểm tra; Công tác thanh tra chống chuyển giá, chuyển lợi nhuận đã được chú trọng, tuy nhiên do tính chất phức tạp của giao dịch liên kết (cả trong nước cũng như hoạt động xuyên quốc gia) làm cho việc triển khai còn khó khăn; Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết ban hành để triển khai được 2 năm, bước đầu đã đạt được kết quả quan trọng, tuy nhiên tình hình thực tế đã nảy sinh một số bất cập nhất định.
 
Bên cạnh đó, mặc dù Tổng cục Thuế đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường quản lý kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành, xử lý nghiêm minh công tác vi phạm theo đúng quy định của pháp luật nhưng một số nơi vẫn còn một số ít công chức chưa thật sự nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; chưa chấp hành đúng nội quy, kỷ cương, kỷ luật của ngành; không thường xuyên cập nhật thông tin, trau dồi kiến thức, nhất là cập nhật những nội dung về chính sách, quản lý thuế mới để tự bồi dưỡng bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức nhằm đáp ứng yêu cầu công việc.
 
Mục tiêu đặt ra trong năm 2019 phấn đấu thực hiện vượt dự toán thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất, trong đó tối thiểu vượt 5% dự toán thu NSNN; thực hiện thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp đạt tối thiểu tỷ lệ 19% số doanh nghiệp đang hoạt động. Thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro, phấn đấu thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đạt tối thiểu 19% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế. Chỉ đạo tổ chức giám sát đoàn thanh tra theo đúng quy định, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thực hiện đúng quy trình thanh tra, kiểm tra, tránh tình trạng kéo dài thời gian thanh tra, kiểm tra không có lý do. Xây dựng hệ thống giám sát thanh tra, kiểm tra theo phương thức điện tử. Chỉ đạo quyết liệt và nghiêm túc trong công tác nhập dữ liệu kết quả công tác thanh tra, kiểm tra hàng tháng vào Ứng dụng hỗ trợ thanh tra kiểm tra (TTR) để kịp thời có số liệu báo cáo kết quả thường xuyên và đột xuất.
 
nguồn: bcd389.gov.vn