Các tiêu chí cắt giảm thủ tục:
 
 - Hàng hóa là nguyên liệu đầu vào hoặc sản phẩm trung gian, bán thành phẩm nhập khẩu cho các cơ sở sản xuất thực phẩm căn cứ trên việc đánh giá, phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm.
 
- Hàng hóa là sản phẩm, thiết bị, máy móc mà có biện pháp quản lý khác đảm bảo mục đích quản lý nhà nước và có thể thay thế việc thực hiện kiểm tra chuyên ngành trong thủ tục thông quan.
 
- Hàng hóa là sản phẩm, thiết bị, máy móc mà không có tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khi thực hiện kiểm tra chuyên ngành trong thủ tục thông quan.
 
Thủ tục cắt giảm được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc:
 
- Tuân thủ sự thống nhất, đồng bộ về cơ sở pháp lý.
 
- Đảm bảo hiệu quả, mục tiêu quản lý nhà nước trên cơ sở đánh giá vai trò của hoạt động kiểm tra chuyên ngành trong tổng thể các biện pháp quản lý của nhà nước đối với hoạt động sản xuất, lưu thông, kinh doanh và sử dụng hàng hóa của doanh nghiệp và người tiêu dùng.
 
- Áp dụng những nguyên tắc quản lý rủi ro để thường xuyên rà soát, đánh giá và kịp thời điều chỉnh danh mục các mặt hàng thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
 
Tổ chức thực hiện:
 
- Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện phương án cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương tại các Phụ lục 1, 2 3 kèm theo, kịp thời hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc, phát sinh.
 
- Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện phương án cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) kiểm tra chuyên ngành về hiệu suất năng lượng tối thiểu tại Phụ lục 4 của Quyết định này, kịp thời hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc, phát sinh.
 
Danh mục các mặt hàng cụ thể theo mã HS được quy định trong các phụ lục 1,2,3,4 kèm theo quyết định này.
 
Đối với các hàng hóa nhóm 2 cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo Thông tư 65/2017/TT-BTC có 141 mã HS (theo phụ lục số 1 của Quyết định). Thực hiện phương án cắt giảm thủ tục đối với các mặt hàng này, doanh nghiệp phải nộp bản đăng ký kiểm tra có xác nhận của cơ quan kiểm tra hàng hóa để thông quan hàng hóa, thực hiện đồng bộ với nhiệm vụ sửa đổi Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ được giao tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Đối với các sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh cắt giảm kiểm tra chuyên ngành theo Thông tư 65/2017/TT-BTC có 7 mã HS (theo phụ lục số 2 của Quyết định), phương án cắt giảm là xây dựng Thông tư sửa đổi, bãi bỏ thủ tục doanh nghiệp phải nộp bản đăng ký/ kết quả kiểm tra có xác nhận của cơ quan kiểm tra hàng hóa để thông quan hàng hóa.
 
Đối với các mặt hàng cắt giảm kiểm tra chuyên ngành (phụ lục 3 của Quyết định) về an toàn thực phẩm có 4 nhóm sản phẩm gồm: Nhóm sản phẩm sữa chế biến (có 3 mã HS) được cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương sau khi thống nhất với Bộ Y tế; Nhóm sản phẩm nước giải khát, rượu, bia, cồn và đồ uống có cồn (168 mã HS) và nhóm sản phẩm dầu thực vật và các sản phẩm chế biến từ dầu thực vật (112 mã HS) phương án thực hiện cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Nhóm sản phẩm bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo (có 71 mã HS) một số mặt hàng thực hiện cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra an toàn thực phẩm được công bố tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương còn lại thực hiện cắt giảm khỏi danh mục kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương sau khi thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
Đối với các mặt hàng cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành về hiệu suất năng lượng (phụ lục 4) có 77 mã HS. Phương án cắt giảm được xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định biện pháp quản lý kiểm tra về hiệu suất năng lượng tối thiểu sau khi Nghị định của Chính phủ quy định về thực thiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành được ban hành. Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành về hiệu suất năng lượng theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm hàng hóa.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 
Nguồn: Bộ Công Thương
BT.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại