Ảnh minh họa
Nội dung Chương trình hội nghị gồm Báo cáo chung do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày, trong đó nêu rõ kết quả vừa qua và phương hướng. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng sẽ báo cáo thêm một số nội dung về cải cách hành chính, triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia. Các đại biểu tham dự sẽ cùng thảo luận.
 
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị tổ chức tốt hội nghị trực tuyến nêu trên hiệu quả, thiết thực.
  
BT.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại