Ảnh minh họa
Cụ thể, về quy trình xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định 29/2018/NĐ-CP của Chính phủ về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân quy định “trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định tịch thu, cơ quan quản lý tài sản có trách nhiệm lập phương án xử lý tài sản và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản”.
 
Đồng thời tại Điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư số 57/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Đối với tài sản xử lý theo các hình thức còn lại quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP, đơn vị chủ trì quản lý tài sản lập phương án xử lý, báo cáo cơ quan cấp trên (nếu có), lấy ý kiến của cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công thuộc Bộ, cơ quan trung ương, trình cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 19 Nghị định 29/2018/NĐ-CP phê duyệt hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền”. Như vậy, 63 Cục Quản lý thị trường địa phương và Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường, khi phát sinh vụ việc có áp dụng hình thức tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, phải lập phương án xử lý và gửi hồ sơ xin ý kiến về Tổng cục Quản lý thị trường hoặc Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Bộ Công Thương để xin ý kiến đối với phương án xử lý. Quy trình này mất nhiều thời gian nên thường không đảm bảo thời hạn phê duyệt phương án xử lý. Đơn vị cho ý kiến đối với phương án xử lý không có điều kiện trực tiếp thị sát tài sản, đánh giá chất lượng tài sản để cho ý kiến chính xác đối với phương án xử lý.
 
Về thời hạn xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, khoản 3 Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định “Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, cơ quan có thẩm quyền phải xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều này. Quá thời hạn này mà không thực hiện thì cơ quan có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.
 
Tuy nhiên, tại khoản 7 Điều 12 Thông tư số 57/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định “Việc tổ chức xử lý tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân được thực hiện đối với tài sản của từng vụ việc. Trường hợp giá trị tài sản của một vụ việc dưới 100 triệu đồng/01 vụ việc thì đơn vị chủ trì quản lý tài sản có thể tổng hợp tài sản của nhiều vụ việc để xử lý một lần nhưng thời hạn xử lý tối đa không quá 01 năm kể từ ngày có quyết định tịch thu hoặc có quyết định xác lập sở hữu toàn dân của cơ quan, người có thẩm quyền”. Các quy định nêu trên dẫn đến cách hiểu khác nhau trong việc áp dụng pháp luật.
 
Trước tình hình đó, Văn phòng Thường trực đã kiến nghị Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia giao Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi Thông tư số 57/2018/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo hướng phân cấp trách nhiệm cho Thủ trưởng đơn vị chủ trì quản lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu để xử lý tài sản; thống nhất về quy trình và thời hạn xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu.
 
Nguồn: bcd389.gov.vn