Ảnh minh họa
Theo đó, tổng số trích Quỹ BOG trong quý II năm 2019 (từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 30/6/2019) là 1.826,385 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý II năm 2019 (từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 30/6/2019) là 1.706,498 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý II năm 2019 là 1,075 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý II năm 2019 là 252 triệu đồng.
 
Số dư Quỹ BOG đến hết quý II năm 2019 (đến hết ngày 30/6/2019) là - 499,932 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018 là 3.504,376 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG đến hết quý I năm 2019 (đến hết ngày 31/3/2019) là - 620,643 tỷ đồng.
 
P.V
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại