Đây là năm thứ 6 liên tiếp Bộ Tài chính xuất bản Báo cáo ngân sách dành cho công dân kể từ năm ngân sách 2015. Việc công khai báo cáo NSNN dành cho công dân hàng năm là một trong những hình thức quan trọng góp phần thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách ở Việt Nam thông qua đánh giá của các tổ chức minh bạch quốc tế.
 
Dự kiến dự toán thu NSNN:
 
Dự kiến dự toán thu NSNN năm 2020 là 1.512,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với ước thực hiện năm 2019; tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 22,2% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 19,4% GDP.
 
 
Dự kiến dự toán chi NSNN:
 
Năm 2020 dự toán chi NSNN là 1.747,1 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so dự toán chi NSNN năm 2019.
 
 
Bội chi NSNN và nợ công:
 
Dự kiến bội chi NSNN là 234,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 3,44% GDP (bội chi NSTW 3,2% GDP, bội chi NSĐP 0,24% GDP)
 
Dự kiến đến hết năm 2020, dư nợ công bằng 54,3% GDP, dư nợ Chính phủ bằng 48,5% GDP, dư nợ nướcngoài của quốc gia bằng 45,5 % GDP.
 
 
Dự kiến kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2020-2022:
 
 
Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán NSNN năm 2020 trình Quốc hội được Bộ Tài chính đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, phát hành ấn phẩm và công bố rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Nguồn: Bộ Tài chính
BT.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại