Theo đó, Thống đốc chấp thuận bổ sung hoạt động “Mua, bán trái phiếu doanh nghiệp” vào nội dung hoạt động ghi tại Điều 6 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 342/GP-NHNN ngày 29/12/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hong Leong Việt Nam.
 
Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hong Leong Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật đối với nội dung hoạt động được bổ sung nêu tại Quyết định này. Đồng thời, thực hiện các thủ tục nêu tại Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2017/TT-NHNN ngày 20/11/2017 của NHNN) đối với nội dung hoạt động được bổ sung nêu trên.
 
Quyết định số 1564/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 342/GP-NHNN ngày 29/12/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hong Leong Việt Nam.
 
nguồn: sbv.gov.vn