Ảnh minh họa
Trong tổng số tiền nợ thuế, số tiền có khả năng thu là 45.322 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 52,7% tổng số tiền nợ thuế. Số tiền không còn khả năng thu hồi là 40.655 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47,3% tổng tiền thuế nợ, tăng 1,1% so với thời điểm 31/12/2019; tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2019.
 
Tổng cục Thuế cho biết, nguyên nhân dẫn đến số tiền nợ thuế không có khả năng thu hồi tăng lên là do số tiền phạt chậm nộp (0,03%/ngày) phần nợ thuế của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh tăng lên.
 
Cũng theo thông tin từ Tổng cục Thuế, để giảm số tiền nợ thuế, cơ quan thuế đã thực hiện tích cực các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được 5.821 tỷ đồng, bằng 14,3% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2019, giảm 9,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 3.891 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 1.930 tỷ đồng.
 
Để tiếp tục giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách, Tổng cục Thuế cho biết, ngoài việc tăng cường các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Tổng cục Thuế cũng đang hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về xóa nợ, khoanh nợ theo Nghị quyết của Quốc hội.
 
Xây dựng dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Ban chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.
 
Được biết, hiện Tổng cục Thuế cũng đã ban hành công văn triển khai biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế gửi 63 cục thuế tỉnh, thành phố, kèm theo danh sách các doanh nghiệp nợ thuế và yêu cầu các cục thuế thực hiện các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật./.