Ngành Thuế tăng cường kiểm tra hồ sơ khai nộp thuế để chống thất thu NSNN. Ảnh: TH
Đó là một trong những nội dung mà Bộ Tài chính vừa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, giám đốc các sở tài chính khi xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2020 phải bám sát nhiệm vụ quản lý, gắn với các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, quản lý sử dụng tài sản công.
 
Theo đó, tập trung thanh kiểm tra các doanh nghiệp (DN) có rủi ro lớn; DN hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế, nợ đọng thuế lớn; DN kinh doanh xăng dầu, điện lực, kinh doanh bất động sản; DN phát sinh chuyển nhượng vốn, thương hiệu; DN có dấu hiệu chuyển giá…
 
Đối với thực hiện nhiệm vụ chi NSNN, Bộ Tào chính yêu cầu cần tập trung thanh, kiểm tra việc giao dự toán; quản lý, sử dụng và quyết toán các khoản chi. Công tác quản lý, điều hành vốn đầu tư, thanh kiểm tra, giám sát tất cả các khâu, nhất là việc phân bổ vốn, các dự án lớn, trọng điểm. Trong công tác đánh giá tài chính DN, chú trọng thanh kiểm tra tính minh bạch trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, chế độ báo cáo, công bố thông tin. Tại các sở tài chính, công tác thanh kiểm tra chú trọng vào quản lý, sử dụng NSNN và nguồn thu sự nghiệp khác…  
 
Thời gian qua, ngành Thuế tiếp tục cải cách, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về thuế nhằm khắc phục những bất cập, vướng mắc hiện hành, hướng tới quản lý thuế trên cơ sở đánh giá rủi ro, giải quyết được các mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước trong việc quản lý thuế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, không chồng chéo, gây phiền hà, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, xử lý được tình trạng nợ đọng thuế hiện nay, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả ngành Thuế theo hướng hiện đại, tiếp cận với thông lệ quốc tế.
 
Ngành Thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro tại trụ sở người nộp thuế phấn đấu tối thiểu đạt 19% số doanh nghiệp (DN) trên địa bàn. Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đảm bảo số nợ thuế đến 31/12/2019 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách. Đồng thời, cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh giám sát việc kê khai thuế của người nộp thuế, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh, phòng tránh việc kê khai thấp, không sát với thực tế hoặc chuyển sang kỳ kê khai tiếp theo làm ảnh hưởng đến số thu nộp ngân sách.
 
Nguồn: bcd389.gov.vn