Ảnh: TTXVN
Cụ thể, tổng thu NSNN đến thời điểm ngày 15-12-2019 ước đạt hơn 1,41 triệu tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa 1,14 triệu tỷ đồng, bằng 97,7%; thu từ dầu thô 53,3 nghìn tỷ đồng, bằng 119,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 210,2 nghìn tỷ đồng, bằng 111,1%. Tổng chi NSNN ước tính đạt 1,31 triệu tỷ đồng, bằng 80,6% dự toán năm. Trong đó chi thường xuyên đạt 927,9 nghìn tỷ đồng, bằng 92,8%; chi đầu tư phát triển 246,7 nghìn tỷ đồng, bằng 57,5%; chi trả nợ lãi 99,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79,5%. Chi ngân sách năm 2019 đáp ứng các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Theo: PV/Báo Nhân dân