Gian hàng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2019
Theo Quyết định, tổng kinh phí cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được phê duyệt là 4.5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí khuyển công tỉnh Bắc Giang năm 2020. Các nội dung hỗ trợ tập trung vào các lĩnh vực sau:
 
- Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật gồm: Nhóm ngành nghề công nghiệp chế biến; Nhóm ngành nghề sản xuất sản phẩm thiết bị, dụng cụ cơ khí; Nhóm ngành nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Mức kinh phí hỗ trợ được phê duyệt 3 tỷđồng.
 
- Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Mức kinh phí hỗ trợ được phê duyệt 440 triệu đồng.
 
- Nội dung tư vấn, trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn. Mức kinh phí hỗ trợ được phê duyệt 630 triệu đồng.
 
- Nội dung cung cấp thông tin, tuyên truyền. Kinh phí thực hiện 230 triệu đồng.
 
- Chương trình nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện chương trình khuyến công. Kinh phí thực hiện 200 triệu đồng.
 
Giao cho Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị được giao sử dụng kinh phí khuyến công năm 2020 theo quy định hiện hành của Nhà nước./.
 
Văn bản gốc:/signed.pdf
 
PV.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại
Nguồn: TTKC&XTTM Bắc Giang