Hỗ trợ HTX sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm Hoài Khương (tỉnh Bắc Giang) đầu tư máy sấy mỳ gạo từ nguồn kinh phí khuyến công. Ảnh nguồn: sct.bacgiang.gov.vn
Sau gần 05 năm thực hiện Quyết định số 734/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang. Hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động khu vực nông thôn. Để tạo thêm động lực thúc đẩy các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn của địa phương; bổ sung thêm một số nội dung hỗ trợ và nâng mức hỗ trợ lên cho phù hợp hơn.
 
Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành  Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019. Theo đó một số nội dung hỗ trợ và mức chi cho các nội dung hỗ trợ khuyến công thay đổi, nâng mức hỗ trợ lên cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, cụ thể
 
1.Sửa đổi 14 nội dung tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 734/2014/QĐ-UBND, có mức chi bằng với mức chi quy định tại Thông tư số 28/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính; đơn cử, nội dung “Chi hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp” tăng từ 150 triệu đồng/cơ sở lên 300 triệu đồng/ cơ sở.
 
2. Bổ sung thêm 03 nội dung chi và mức chi cho hoạt động khuyến công chưa có trong Quyết đinh số 734/2014/QĐ-UBND:
(1). Chi hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí nhưng không quá 500 triệu đồng/cơ sở.
 
(2). Chi hỗ trợ để hình thành cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí nhưng không quá 150 triệu đồng/cụm liên kết.
 
(3). Chi hỗ trợ phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm đối với cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp vùng, cấp quốc gia. Mức hỗ trợ đối với sản phẩm đạt cấp quốc gia, tối đa không quá 70 triệu đồng/phòng trưng bày, Mức hỗ trợ đối với sản phẩm đạt cấp vùng, cấp tỉnh, tối đa không quá 50 triệu đồng/phòng trưng bày.
 
Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 734/2014/QĐ-UBND.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2020.
 
Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 
 
BT.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại