Việc tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu là nguồn động viên lớn để các cơ sở, doanh nghiệp CNNT nhận thức ý nghĩa thiết thực từ việc sản phẩm được công nhận mang lại. Các chủ cơ sở doanh nghiệp sẽ chủ động dành nhiều thời gian, tâm huyết và công sức sáng tạo ra những sản phẩm mới có tính ứng dụng cao, hữu ích. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị có điều kiện quảng bá hình ảnh, sản phẩm, tìm kiếm và mở rộng thị trường.
 
Trên cơ sở kết quả bình chọn, các cấp, các ngành địa phương có kế hoạch thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm đạt giải, góp phần thúc đẩy CNNT phát triển, tạo việc làm, duy trì và phát triển làng nghề, chuyển đổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa CNNT; đồng thời thu hút, động viên các cơ sở sản xuất CNNT đầu tư phát triển, tập trung sản xuất sản phẩm chất lượng cao, phát huy lợi thế của địa phương và nâng tầm thương hiệu cho sản phẩm CNNT địa phương.
 
BT.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại
Nguồn: Sở Công Thương Bình Dương