Cây Dứa được hỗ trợ phát triển sản phẩm vùng miền của tỉnh Điện Biên
Trong những năm qua, tỉnh đã chú trọng công tác hỗ trợ phát triển sản phẩm có lợi thế mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cụ thể, Điện Biên đã ưu tiên bố trí các nguồn lực để phát triển kinh tế nhất là đối với các sản phẩm từ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc sắc, truyền thống văn hóa, danh lam thắng cảnh tại các địa phương trong tỉnh.
 
Từ chương trình khuyến công quốc gia và địa phương, thời gian qua tỉnh Điện Biên đã thực hiện hỗ trợ 30 cơ sở sản xuất CNNT với tổng kinh phí hỗ trợ là 6.867 triệu đồng, trong đó nguồn vốn khuyến công quốc gia là 5.340 triệu đồng, nguồn vốn khuyến công địa phương là 1.527 triệu đồng. Các đề án trực tiếp hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất chế biến nông, lâm sản cho 15 cơ sở; sản xuất, gia công cơ khí là 1 cơ sở; sản xuất vật liệu xây dựng, tấm lợp (tôn) 8 cơ sở, qua đó khuyến khích các cơ sở CNNT đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất, nâng cao năng lực quản lý và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường, đặc biệt là những sản phẩm có lợi thế của tỉnh.
 
Nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp đã đầu tư máy móc hiện đại, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo chuyển biến tích cực trong việc hiện đại hóa sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện cho các cơ sở CNNT phát triển ổn định, bền vững. Những kết quả đạt được của hoạt động khuyến công đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống của nhân dân lao động và thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề phát triển.
 
Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 về việc phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Cuối năm 2019, UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả đánh giá và sếp hạng sản phẩm OCOP của tỉnh năm 2019. Theo đó, Điện Biên đã công nhận 26 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, các sản phẩm được sếp hạng đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận, sử dụng nhãn hiệu OCOP và chủ sở hữu sản phẩm được hưởng chính sách hỗ trợ sản phẩm OCOP theo quy định.
 
Chương trình OCOP của tỉnh đã tạo sức bật cho nông thôn mới, khuyến khích các thành phần kinh tế sản xuất sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, cạnh tranh trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị sản phẩm hàng hóa làm ra.
 
Năm 2020, tỉnh Điện Biên tập trung phát triển diện tích nhãn ghép tại huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ với diện tích 500ha; phát triển diện tích dứa tại huyện Mường Chà và Tuần Giáo khoảng 300 – 400ha gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ; mở rộng diện tích cây ăn quả có múi như bưởi da xanh, cam ở huyện Điện Biên 100ha, Mường Ảng 300ha, Tuần Giáo 100ha và tạo vùng sản xuất tập trung, an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.
 
Một số loại cây ăn quả khác phù hợp với điều kiện khí hậu theo mô hình trang trại, sử dụng giống có năng suất cao như: bơ, xoài, mít, ổi, vú sữa, thanh long… để phát triển theo mô hình “mỗi xã một sản phẩm”; xây dựng phương án liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả tại huyện Mường Ảng, Tuần Giáo và Điện Biên…
 
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình OCOP giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu: Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, thế mạnh của địa phương, có khả năng phát triển thành sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Phấn đấu có khoảng 50% số xã, thị trấn có doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc tổ hợp tác tham gia vào liên kết với người dân để xây dựng những sản phẩm có khả năng trở thành hàng hóa giá trị, đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng trên thị trường cả nước và hướng tới xuất khẩu./.
 
PV.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại