Cụm công nghiệp xóm Rụt nằm trong quy hoạch phát: triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình với diện tích 74,5ha; tổng vốn đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp bằng nguồn vốn của chủ đầu tư là 459,159 tỷ đồng. Sau khi xem xét các hồ sơ, kiểm tra thực địa và ý kiến đóng góp của các đơn vị, Sở Công Thương Hòa Bình đã thống nhất báocáo đề xuất UBND tỉnh Hòa Bình xem xét, ra quyết định thành lập Cụm công nghiệp Xóm Rụttrong thời gian tới.
 
Nguồn: SCT Hòa Bình
BT.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại