Theo kết quả nghiệm thu, nguồn vốn hỗ trợ đã giúp ích rất lớn cho các doanh nghiệp trong việc giải quyết nguồn vốn hoạt động ban đầu và đầu tư thêm máy móc, thiết bị nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của công ty.
 
Bên cạnh đó, trung tâm còn thực hiện hỗ trợ các đơn vị, cơ sở tiểu thủ công nghiệp về chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiếp cận nguồn kinh phí khuyến công của địa phương và quốc gia. Tuyên truyền, tập huấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nâng cao năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhà.
 
Nguồn: TTKC Quảng Bình
BT.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại