Kính gửi ban biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại