Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội
Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng ngành Công Thương vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Đảng bộ Bộ Công Thương là đảng bộ cấp trên cơ sở, được thành lập theo Quyết định số 804-QĐ/ĐUK ngày 14/5/2009 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tính đến 30 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ Bộ Công Thương hiện có 2.179 đảng viên, sinh hoạt tại 69 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 246 đảng viên được triệu tập dự Đại hội.
 
Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020
 

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng- Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương khai mạc Đại hội
 

Các đại biểu tham dự Đại hội
 
Kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Bộ Công Thương đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường và tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đạt được những kết quả quan trọng. Đảng ủy Bộ Công Thương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng với quyết tâm cao và nỗ lực lớn, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm với 8/10 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ vừa qua đã đề ra.
 
Trong thời gian qua, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoạt động của Bộ Công Thương nói riêng và ngành Công Thương nói chung đã có những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bộ Công Thương đã hoàn thành tốt chức năng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực quan trọng đối với phát triển nền kinh tế đất nước về công nghiệp và thương mại bao gồm các ngành và lĩnh vực như công nghiệp năng lượng điện, than, dầu khí, năng lượng tái tạo; công nghiệp cơ khí, luyện kim, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng…; quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, công thương địa phương, thị trường trong nước, xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử kinh tế số, hội nhập quốc tế…
 
Trong giai đoạn hiện nay, Bộ Công Thương đã và đang bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, các chỉ đạo của Chính phủ trong việc vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch Covid-19. Bộ đã thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW gắn với tái cơ cấu ngành Công Thương. Thực hiện giảm về lượng và cải thiện về chất. Công tác cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, xây dựng Chính phủ điện tử đã và đang được quan tâm, thực hiện một cách mạnh mẽ và liên tục.
 
Các công tác xây dựng Đảng được thực hiện tốt và có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác chính trị được chú trọng góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên của Đảng bộ. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, đặc biệt là vai trò người đứng đầu cấp ủy. Việc duy trì sinh hoạt chi bộ và chất lượng chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua có nhiều chuyển biến rõ rệt, đa số các chi bộ đã thực hiện tốt quy định sinh hoạt 1 tháng/1 lần. Nội dung sinh hoạt thực hiện theo quy định và có sự chuẩn bị nghiêm túc của cấp ủy, phong phú, đa dạng, phù hợp với hoạt động của chi bộ và gắn với công tác chuyên môn của từng đơn vị. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong toàn Đảng bộ. Công tác dân vận được đổi mới và chú trọng củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động góp phần xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh. 
 
Đồng chí Lý Quốc Hùng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết “Nhiệm kỳ 2015 - 2020 ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương, vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, với những thành tựu nổi bật”.
 
Đồng chí Lý Quốc Hùng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đọc Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020 -2025
  
Báo cáo trước Đại hội, đồng chí Lý Quốc Hùng nhấn mạnh đến 5 bài học của nhiệm kỳ vừa qua: Một là nắm vững và vận dụng có hiệu quả những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của Đảng, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng sát cơ sở. Hai là giữ gìn đoàn kết trong Đảng bộ trên cơ sở thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh phê bình trên tinh thần xây dựng, giữ vững kỷ cương; thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên. Ba là bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy cấp trên để lãnh đạo xây dựng chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế. Bốn là tăng cường sự phối hợp giữa Đảng ủy Bộ với Ban cán sự Đảng Bộ, lãnh đạo Bộ với lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ trong thực thi nhiệm vụ. Năm là hướng về cơ sở để làm tốt công tác tổ chức, cán bộ trên tất cả các khâu, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, sức sáng tạo của toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên.  
 
Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo sức bật cho nhiệm kỳ mới
 
Nhiệm kỳ 2020 - 2025 được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường do tác động của những yếu tố bất lợi như thiên tai, dịch bệnh, xung đột, chia rẽ về chính trị, kinh tế và xã hội trên toàn cầu, tuy nhiên xu thế hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Việt Nam đã và đã và đang đổi mới nâng cao vị thế trên trường quốc tế, uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm năm tới, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn, sẽ phải hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng đầy đủ các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
 
Trong bối cảnh đó, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bộ Công Thương xác định mục tiêu tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 -2025.
 
Đảng bộ Bộ Công Thương cũng xác định 9 chỉ tiêu cơ bản cho nhiệm kỳ mới: phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển ngành Công Thương giai đoạn 2020 - 2025; 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt và 100% số cơ sở đảng xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; 100% chi bộ hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa dân tộc; 100% tổ chức đảng trực thuộc xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp ủy và cơ quan; hàng năm 70% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 80% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 90% đảng viên được cơ quan xếp loại lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 250 đến 300 đảng viên mới; 100% tổ chức đảng xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội đạt vững mạnh.
 
Đại diện cho tập thể Đảng bộ Bộ Công Thương, đồng chí Trần Tuấn Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả, thành tựu nổi bật. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội.
 
Trong giai đoạn mới, nhiệm kỳ mới, Bộ trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ của Bộ Công Thương là hết sức nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, phát huy sức mạnh tổng hợp, động viên mọi nguồn lực và khả năng trí tuệ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Công Thương phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã nêu lên 5 nhiệm vụ cần được Đảng bộ Bộ Công Thương tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới gồm có:
 

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
Thứ nhất, sau khi Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được tổ chức thành công thì nhiệm vụ rất quan trọng là phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết và các văn kiện chính trị, đặc biệt là chiến lược phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội sẽ thông qua. Đây được coi là nền tảng để từ đó chúng ta xác định những nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn cần tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ. Tôi đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương khóa mới ngay lập tức bắt tay vào việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, giao cho các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện việc phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị tới từng chi bộ, đảng viên; đồng thời cũng cần có cơ chế đánh giá, đôn đốc và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.
 
Thứ hai, trong bối cảnh của một thế giới toàn cầu hóa đang diễn biến rất phức tạp và luôn có rất nhiều những nhân tố bất ổn, khó đoán định đòi hỏi Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ phải nâng cao tính năng động, sáng tạo, chủ động, kịp thời, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và tổ chức chính quyền trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị bám sát thực tiễn, ứng phó kịp thời với những thay đổi, biến động. Việc thực thi các cam kết quốc tế trong kinh tế như Hiệp định EVFTA, CPTPP và các thỏa thuận khác trong ASEAN cấn được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên nhằm tạo ra những động lực hỗ trợ cho doanh nghiệp.
 
Thứ ba, thực hiện tốt việc nghiên cứu, dự báo, sơ kết, tổng kết để rút ra những bài học kinh nghiệm, kịp thời báo cáo với Trung ương nhằm góp phần xây dựng, hoàn thiện, bổ sung chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các hoạt động của ngành Công Thương nói riêng cũng như trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
 
Thứ tư, trên cơ sở truyền thống phối hợp, theo yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa mới, Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ cần tiến hành nghiên cứu, thực hiện ngay việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế phối hợp giữa hai bên để nâng lên một tầm vóc mới với những yêu cầu đòi hỏi chất lượng mới, đảm bảo được tính tiên phong, sức chiến đấu của tổ chức đảng và người đảng viên.
 
Thứ năm, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, kiểm tra và dân vận. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
 
Xác định rõ các thời cơ và thách thức phía trước, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh yêu cầu về tinh thần quyết tâm, chủ động, nhạy bén nắm bắt xu hướng của Đảng ủy Bộ Công Thương và các cấp ủy trực thuộc trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bộ trưởng tin tưởng, Đảng bộ Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phát huy có hiệu quả những thành tích, kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho Bộ Công Thương.
 
 
Tại các phiên của Đại hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, vừa đảm bảo tuân thủ các quy định, vừa phát huy tinh thần thẳng thắn, sáng tạo, xây dựng để xây dựng các mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nêu cao đạo đức, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

Đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội
 
Phát biểu với Đại hội, đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, cần chú trọng phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức lãng phí. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ Bộ Công Thương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.
  
Đại hội tiến hành bỏ phiểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025
  
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cam kết tiếp thu đầy đủ và sẽ cụ thể hóa trong chương trình công tác nhiệm kỳ của Đảng bộ Bộ Công Thương. Đồng chí Hoàng Quốc Vượng khẳng định quyết tâm bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; phát huy sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo chính quyền các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội
 
Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 35 đồng chí. Đại hội cũng bầu ra Đoàn đại biểu Bộ Công Thương đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII. Công tác bầu cử tại Đại hội lần đầu tiên sử dụng phần mềm máy tính với sự hỗ trợ của Viện Khoa học và Công nghệ quân sự (Bộ Quốc phòng).
 
Thay mặt BCH Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã gửi lời cảm ơn sự tín nhiệm của Đảng bộ Bộ Công Thương và hứa, BCH nhiệm kỳ mới sẽ phát huy sức mạnh toàn Đảng bộ, phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ cùng các đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ 2020 - 2025./.
 
Vũ Trìu
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại