Kịp thời thông tin thị trường
 
Căn cứ vào chức năng và các nhiệm vụ Bộ giao hàng năm, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại đã hoàn thành kế hoạch công tác; thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng báo cáo thông tin phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục vụ và giới thiệu thông tin theo yêu cầu của DN.
 
Trung tâm đã thực hiện các báo cáo cung cấp, thống kê, đánh giá, phân tích và dự báo thông tin kinh tế vĩ mô, tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại và kinh tế thế giới; trong đó đưa ra các dự báo, cảnh báo và kiến nghị tham mưu cho công tác quản lý nhà nước. Các phân tích, đánh giá và dự báo của Trung tâm tập trung vào những lĩnh vực chủ yếu như: Thông tin phục vụ các đề án tái cơ cấu của ngành công nghiệp và thương mại; cập nhật tình hình diễn biến giá hàng hóa, những biến động của thị trường thế giới.
 
Bên cạnh đó, nghiên cứu, phân tích và dự báo diễn biến và triển vọng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các thị trường, đặc biệt là thị trường trọng điểm. Thường xuyên cập nhật, phổ biến kịp thời thông tin về thị trường thế giới, thay đổi về chính sách, việc áp dụng các biện pháp bảo hộ của nước ngoài. Đồng thời, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình sản xuất, kinh doanh các mặt hàng công nghiệp chủ lực; hoạt động xuất, nhập khẩu của khối DN FDI; thông tin ngành công nghiệp hỗ trợ, hỗ trợ sản xuất các sản phẩm cơ khí trọng điểm thực hiện FTA thế hệ mới. Thống kê, phân tích và dự báo những biến động về tình hình tài chính, tiền tệ; thị trường, giá, cung - cầu các mặt hàng tiêu dùng, nguyên - nhiên liệu thiết yếu...
 
Ngoài ra, thông tin thị trường mậu dịch biên giới; cập nhật, lưu trữ cơ sở dữ liệu các ngành hàng thuộc lĩnh vực thương mại và công nghiệp, phục vụ cho công tác phân tích, dự báo; cung cấp thông tin phục vụ phát triển sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng nông sản...
 
Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua
 
Bước vào giai đoạn 2021 - 2025, nhiệm vụ của toàn ngành Công Thương rất nặng nề với nhiều thách thức trong bối cảnh khu vực và thế giới có những yếu tố thuận lợi, khó khăn đan xen. Do đó, công tác thông tin phục vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của Bộ được đặt ra ngày càng cao, đòi hỏi Trung tâm phải nỗ lực để triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước.
 
Để phấn đấu đạt các chỉ tiêu, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Trung tâm trong giai đoạn 2021 - 2025 được xác định là giải pháp cơ bản, tập trung vào những phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu như: Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương và Bộ trưởng Bộ Công Thương phát động. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, giải quyết những nhiệm vụ khó và tập trung hoàn thành nhiệm vụ công tác của ngành Công Thương trong giai đoạn 2021 - 2025. Mỗi công chức, viên chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, ngọn cờ đầu trong các phong trào thi đua.
 
Đồng thời, xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị và đặc thù của Trung tâm, khích lệ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đảm bảo khen thưởng kịp thời, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả, chất lượng công tác làm thước đo.
 
Trong giai đoạn 2016-2020, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại đã nhận được các hình thức khen thưởng như: 4 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của của Thủ tướng Chính phủ; 2 lần đạt danh hiệu Cờ Thi đua Bộ Công Thương; 4 lần đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam; Bằng khen và Cờ Thi đua của Bộ trưởng Bộ Công Thương khen thưởng kỷ niệm 10 năm Chương trình Xây dựng nông thôn mới...
 
* Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu thông tin phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.