Ảnh minh họa
 Cụ thể như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc trước đây được đổi tên thành Bộ Nông nghiệp Úc.

2. Bộ Nông nghiệp Úc vẫn sẽ giữ nguyên các chức năng về quản lý kiểm tra và cấp phép đối với thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu.

3. Một số điều chỉnh về các giấy chứng nhận xuất khẩu, kẹp chì an toàn của container và chữ ký của cán bộ có thẩm quyền trên giấy chứng nhận an toàn sức khỏe đối với các sản phẩm thịt, sữa, trứng và thủy sản. Các thay đổi này được Bộ Nông nghiệp Úc thông báo trên trang thông tin điện tử chính thức tại đường dẫn: www.agriculture.gov.au/export-change.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) xin thông báo tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan tâm để nắm bắt tình hình và triển khai phối hợp khi cần thiết.
 
nguồn: Cục Xuất nhập khẩu