Ảnh minh họa
Trước những khó khăn hiện nay mà EVN đang gặp phải như: chất lượng lao động không đồng đều, thiếu các kỹ sư hạt nhân, nòng cốt trong các lĩnh vực và chưa đáp ứng được những yêu cầu của sản xuất đặt ra do thiếu chương trình đào tạo khung quy định cho các lĩnh vực ngành nghề sản xuất, thiếu các chương trình đào tạo tại chỗ, kèm cặp huấn luyện và chương trình đào tạo chuyên gia, cố vấn; đặc biệt là tạo động lực cho nhân viên của mình, xét trên các khía cạnh như: (i) Mức lương và đãi ngộ; (ii) Sự công bằng được nhìn nhận trong hệ thống thăng tiến; (iii) Điều kiện môi trường làm việc; (iv) Vai trò lãnh đạo và các mối quan hệ xã hội; (v) Ghi nhận cá nhân v.v...
 
EVN mong muốn củng cố và xây dựng nền văn hóa chuyên nghiệp, cao thượng, đặc sắc mang hình thái riêng, dựa trên hệ giá trị cốt lõi là “Đúng đắn, Công bằng, Chính trực" (Just Culture), trong đó đề cao sự đối xử công bằng đối với tất cả mọi người thông qua các định nghĩa hành vi của tổ chức, xem người lao động là khách hàng gắn bó của mình, để mỗi người lao động cảm thấy mình được phục vụ để cống hiến và để giữ chân nhân tài; dần đưa văn hóa doanh nghiệp trở thành công cụ quản trị doanh nghiệp hữu ích trong đơn vị; duy trì việc thực hiện các quy tắc, các nghi thức ứng xử văn hóa của CBCNV, tạo môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo tính công bằng và minh bạch.
 
Điều này được thể hiện thông qua việc phê duyệt dự án "Xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam", hướng đến 03 mục tiêu bao gồm: (i) Hoàn thành mô hình hệ thống phát triển nguồn nhân lực (HRD) hiện đại từ tuyển dụng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, lộ trình phát triển cá nhân, quy hoạch bổ nhiệm; (ii) Chế độ lương - thưởng theo 3P; (iii) Quản lý tài năng & chuẩn bị nguồn nhân lực cho mục tiêu dài hạn. Và được cụ thể hóa bằng việc hoàn thiện dần hệ thống quản lý, đánh giá hiệu quả công việc BSC/KPI, xây dựng nền học vấn mang tính tự giác, đề cao trách nhiệm cá nhân cũng như vai trò kết hợp đồng đội để tác động tới tất cả các hạn chế nói trên.
 
Văn hóa công bằng, chính trực là một khái niệm không mới nhưng hết sức hiện đại, thường được áp dụng cho các ngành công nghệ cao, hệ thống lớn, nhiều rủi ro như điện lực, đây là nền tảng cho việc xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, gần gũi, cân bằng giữa cán bộ, khách hàng và cộng đồng, đồng thời đề cao tính an toàn, gắn kết và liêm chính. Với chính sách xem con người là yếu tố quan trọng hàng đầu, văn hóa công bằng, chính trực sẽ giúp EVN xây dựng dân chủ cơ sở, tạo ra những thay đổi mang tính đột phá cho tất cả các hoạt động trong bối cảnh đất nước chủ động hội nhập quốc tế sâu sắc và sự hình thành cuộc CMCN 4.0 trên phạm vi toàn cầu.