Ảnh minh họa. Nguồn: EVN
Nội dung trên được nêu tại văn bản số 2321/BCT-ĐL ngày 31/3/2020 của Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Tờ trình của Chính phủ, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích Luật Điện lực, nội dung Nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải.
 
Bộ Công Thương cũng kiến nghị, đối với trường hợp đầu tư lưới điện truyền tải phục vụ đấu nối nhà máy điện/cụm nhà máy điện lên hệ thống điện quốc gia, thực hiện trên cơ sở thỏa thuận đấu nối theo các quy định pháp luật điện lực hiện hành. Trường hợp vướng mắc trong thỏa thuận đấu nối, nhà đầu tư hoặc Tập đoàn Điện lực Việt Nam/Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đề xuất Bộ Công Thương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giải quyết.
 
Đồng thời, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực theo tinh thần của Nghị quyết số 55-NQ/TW mà không thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nghị quyết giải thích Luật Điện lực về độc quyền Nhà nước trong hoạt động truyền tải.