Ảnh minh họa
Sau 06 năm kể từ Lễ công bố (ngày 09/11/1013), Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng, được thực hiện đồng bộ, thống nhất; huy động được sự tham gia, phối hợp thực hiện của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể trong cả nước. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần quan trọng trong chuyển biến ý thức tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, nâng cao văn hóa pháp lý cho mỗi cá nhân trong cộng đồng.
 
Để việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 của Bộ Công Thương.
 
Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch
 
Với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật của Bộ Công Thương, góp phần tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội; đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương.
 
Các hoạt động hưởng ứng phải được thực hiện sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật trong toàn Ngành.
 
Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả; bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Công Thương; Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật.
 
Phát hiện, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả qua 5 năm triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật; khắc phục hạn chế để thu hút đông đảo công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị tham gia.
 
Nội dung hoạt động
 
1. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ chỉ đạo, quán triệt, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, nhà giáo và học sinh, sinh viên về nội dung, hình thức, nhiệm vụ triển khai Ngày Pháp luật; xác định chủ đề, lựa chọn nội dung, hình thức, cách làm phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị.
 
2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Công Thương
- Nội dung các hoạt động
+ Tiếp tục lồng ghép quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách mới ban hành, giới thiệu nội dung các văn bản mới trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
+ Phổ biến thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
+ Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương gương mẫu, tự giác học tập, tìm hiểu các quy định mới ban hành, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; chủ động học tập, nâng cao năng lực, kỹ năng xây dựng, hoàn thiện pháp luật; thi hành pháp luật; tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong thi hành công vụ; tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị.
+ Khuyến khích xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ; đề xuất khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng, phổ biến, thi hành pháp luật.
+ Các hoạt động khác phù hợp với điều kiện đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.
+ Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ.
+ Thời gian thực hiện: Cả năm 2019, tập trung trong tháng cao điểm (từ ngày 10/10 đến ngày 10/11/2019).
 
3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong tuần lễ cao điểm cho công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
- Nội dung: Tổ chức mít tinh, tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật; phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, hoạt động văn hóa, thể thao, thi tìm hiểu pháp luật, các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động khác phù hợp với tính chất của cơ quan, đơn vị, nhà trường.
- Đơn vị thực hiện: Các Trường thuộc Bộ Công Thương.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/10 đến 10/11/2019, tập trung cao điểm trong tuần từ ngày 04/11 đến ngày 08/11/2019.
 
4. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung chính sách pháp luật, quy định mới trong các văn bản luật được thông qua năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương và nhân dân bằng các hình thức phù hợp, chú trọng các văn bản pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành...
- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thương mại Đa biển. - Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019, tập trung trong tháng cao điểm (từ ngày 10/10 đến ngày 10/11/2019).
 
5. Phổ biến, quán triệt việc thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Tập huấn nâng cao năng lực công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ làm công tác phổ biến pháp luật thuộc các đơn vị và Báo cáo viên pháp luật của Bộ Công Thương
- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế. - Đơn vị phối hợp: Văn Phòng Bộ, Bộ Tư pháp. - Thời gian thực hiện: Trong tháng 8-9 năm 2019.
 
6. Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019, gắn với tổng kết, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổng kết 05 năm triển khai Luật PBGDPL; Tổng kết đánh giá, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách pháp luật.
- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ; Các Tập đoàn, Tổng công ty có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2019
 
Hình thức, mô hình triển khai Kế hoạch
 
Kế hoạch của Bộ Công Thương yêu cầu cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; trong đó tập trung vào đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh và các văn bản mới liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp từ ngày 10/10 đến 10/11/2019.
 
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể là:
 
Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, phổ biến pháp luật; tổ chức đối thoại chính sách pháp luật; tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực xây dựng, thi hành thể chế, chính sách cho đội ngũ công chức, viên chức...
 
Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật (trực tuyến, sân khấu hóa); sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở; thiết lập chuyên trang, chuyên mục phát thanh, truyền hình để bình luận, đối thoại chính sách, định hướng dư luận; áp phích, pa-nô, băng rôn tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học; ra quân tình nguyện, hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp gắn với giáo dục khởi nghiệp.
 
Ngoài các mô hình truyền thống, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, học tập, ứng dụng các mô hình, cách làm mới đã được xây dựng, triển khai thực hiện
mang lại hiệu quả thiết thực trong thời gian qua, điển hình như:
+ Mô hình tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật;
+ Mô hình tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, mít tinh hưởng ứng gắn với công tác xây dựng, thi hành pháp luật;
+ Mô hình tổ chức Ngày hội pháp luật; + Mô hình tổ chức đối thoại chính sách, pháp luật;
+ Mô hình duy trì các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng các chương trình phóng sự hưởng ứng Ngày Pháp luật trên sóng phát thanh, Đài Truyền hình, Cổng thông tin điện tử;
+ Mô hình hưởng ứng triển khai Ngày Pháp luật trong nhà trường gắn với nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam toàn diện như: Tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội; tổ chức Tuần lễ công dân đầu năm học; tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật sau buổi chào cờ đầu tuần của tháng.
 
V.H
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại