Đại hội Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại- một trong những đại hội điểm của Đảng bộ Bộ Công Thương
Năm 2020, Đảng ủy Bộ Công Thương xác định đây là năm diễn ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Bộ, với sự kiện tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đồng thời phát huy dân chủ trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.
 
Để tập trung lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đã thống nhất chọn 03 tổ chức đảng đại diện cho các khối để tiến hành đại hội điểm trong Đảng bộ Bộ Công Thương để chỉ đạo, rút kinh nghiệm. Theo đó, ngày 27/12/2019, Đảng ủy Bộ đã ban hành Công văn số 748-CV/ĐUB về chọn đại hội điểm tại 03 tổ chức đảng: (1) Đảng bộ Cục Điều tiết Điện lực, (2) Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, (3) Đảng bộ Công ty Cổ phần Điện máy.
 
Ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ đã tổ chức các Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, hội nghị tập huấn cho các tổ chức đảng trực thuộc hoạt động trong bốn khối quản lý nhà nước, tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp để quán triệt, triển khai hướng dẫn thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên: (1) Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; (2) Hướng dẫn số 26-HD/TW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (3) Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (5) Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về một số nội dung đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản khác có liên quan.
 
Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong lãnh đạo, Đảng ủy Bộ đã cụ thể hóa hệ thống các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối, chủ động chỉ đạo đại hội điểm thông qua việc ban hành các văn bản: (1) Công văn số 535-CV/ĐUB ngày 17/9/2019 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, (2) Kế hoạch số 681-KH/ĐUB ngày 12/11/2019 về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Công Thương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, (3) Hướng dẫn số 747-HD/ĐUB ngày 27/12/2019 về một số nội dung đại hội đảng các cấp trong Đảng Đảng bộ Bộ Công Thương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (4) Công văn số 119-HD/ĐUB ngày 02/3/2020 về tuyên truyền đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Công Thương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (5) Công văn số 129-HD/ĐUB ngày 09/3/2020 về hướng dẫn thảo luận dự thảo văn kiện đại hội các cấp. Đồng thời, Đảng ủy Bộ quyết định thành lập các Tiểu ban Nhân sự, Văn kiện, Tổ chức - Phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025; các Tổ Chỉ đạo đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ và ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn khác đảm bảo đúng quy định.
 
Bám sát các quy định, hướng dẫn và tiến độ đại hội của Trung ương và Đảng bộ Khối, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, đặc biệt với các đơn vị được lựa chọn đại hội điểm phải đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, đảm bảo thực hiện tốt những nhiệm vụ quan trọng sau:
 
Thứ nhất, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội.
 
Thứ hai, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; vừa tập trung tốt việc chuẩn bị và tổ chức đại hội, đặc biệt ngay từ các khâu:
- Chuẩn bị tốt, chủ động công tác nhân sự cấp ủy, giới thiệu cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; rà soát tiêu chuẩn chính trị phục vụ đại hội đảng các cấp trong đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025.
 
- Xây dựng báo cáo chính trị - văn kiện quan trọng của đại hội, thể hiện một cách tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.
 
- Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh.
 
- Tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội cấp trên trực tiếp và Đại hội XIII của Đảng.
 
Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên tinh thần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, quy chế của các tổ chức đảng cơ sở; coi trọng công tác chính trị tư tưởng, giữ vững ổn định trong cơ quan, đơn vị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.
 
Thứ tư, do thời gian tổ chức đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn quốc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên được quán triệt việc tổ chức đại hội đảng theo đúng nghi lễ quy định của Đảng và nghiêm túc triển khai các biện pháp phù hợp để đảm bảo phòng, chống dịch: giữ khoảng cách phù hợp; đại biểu được sàng lọc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi tham dự đại hội; hội trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị được khử khuẩn đúng quy định.
 
Với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nêu cao trách nhiệm, các tổ chức đảng được lựa chọn đã tổ chức thành công đại hội điểm, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm với chất lượng cao, đảm bảo các quy định của Đảng. Ngay từ khi có chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và được lựa chọn tổ chức đại hội điểm, các cấp ủy cơ sở đã chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, chu đáo, bảo đảm theo yêu cầu. Văn kiện trình đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo và đúng quy định. Báo cáo chính trị được lấy ý kiến góp ý của các tổ chức đảng trực thuộc, đoàn thể, cán bộ, đảng viên. Vì vậy, khi trình Đại hội, dự thảo Báo cáo chính trị được các đại biểu nhất trí cao. Bên cạnh đó, dự thảo Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn chính trị, cơ cấu. Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng. Công tác bầu cử Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư tại Đại hội và bầu Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT, Phó Chủ nhiệm UBKT tại phiên họp thứ nhất của cấp ủy khóa mới được thực hiện dân chủ, nghiêm túc theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Đặc biệt, công tác tuyên truyền trước và trong đại hội được thực hiện tốt, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Các tin, bài được đăng tải rộng rãi trên các chuyên trang, chuyên mục, ấn phẩm, báo giấy, báo điện tử của Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, Trung tâm Thông tin Thương mại và Công nghiệp, Truyền hình Công Thương, Cổng Thông tin điện tử Bộ cũng như của từng tổ chức đảng trực thuộc đã góp phần lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đến các tổ chức đảng khác trong quá trình chuẩn bị tiến hành đại hội.
 
Từ thực tiễn triển khai thực hiện tổ chức thành công đại hội điểm trong thời gian qua tại các tổ chức đảng trực thuộc, Đảng ủy Bộ Công Thương rút ra một số kinh nghiệm sau đây:
 
Một là, bám sát sự chỉ đạo sát sao, cụ thể, liên tục, nhất quán của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nội dung, yêu cầu, hướng dẫn việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Hai là, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị là giải pháp có tính tiên quyết cho triển khai thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp để tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Ba là, chú trọng công tác chuẩn bị đại hội nghiêm túc, chu đáo về xây dựng kế hoạch, dự thảo văn kiện trình đại hội, đề án nhân sự, thẩm định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên; quy chế bầu cử đại hội, thảo luận góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Đảng và của cấp ủy cấp trên theo quy định.
 
Bốn là, nâng cao chất lượng chi bộ về mọi mặt một cách thực chất, nhằm tạo sự thống nhất, đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức đại hội đảng các cấp, góp phần thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.
 
Năm là, tăng cường công tác đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình chuẩn bị đại hội; thường xuyên rút kinh nghiệm, điều chỉnh phù hợp trên tinh thần cầu thị, công tâm vì lợi ích chung.
 
Với mục tiêu hoàn thành tốt công tác năm 2020, Đảng ủy Bộ tiếp tục tập trung, đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nội dung nhiệm vụ của đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; góp phần tích cực vào thành công chung của cả nước, tiến tới thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

BT