Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân (trái) phát biểu tại Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về môi trường lần thứ 31. (Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Ngày 17/12, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổng kết các hoạt động hợp tác trong ASOEN, tổ chức của các quan chức cao cấp về môi trường thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhằm đánh giá sự tham gia của Việt Nam trong năm 2020, bàn về các giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động cũng như triển khai các sáng kiến trong thời gian Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài cho biết sự hợp tác của ASEAN trong lĩnh vực môi trường ngày càng được các quốc gia thành viên quan tâm.

Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19, các nước thành viên ASEAN vừa chung tay thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tác động của dịch bệnh, vừa tiếp tục hợp tác chặt chẽ để giải quyết các vấn đề môi trường ưu tiên của khu vực - sự biến đổi khí hậu, môi trường biển và đới bờ, hóa chất và chất thải, quản lý tài nguyên nước, giáo dục môi trường, thành phố bền vững về môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Đặc biệt, các vấn đề đang nổi lên bao gồm biến đổi khí hậu, rác thải biển và những vấn đề liên ngành, liên lĩnh vực cũng được các quốc gia thành viên rất quan tâm.

Theo bà Nguyễn Thanh Nga, Phó Chánh Văn phòng hợp tác ASEAN về môi trường (ASOEN) Việt Nam, Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị quan trọng nhất năm 2020 là Hội nghị ASOEN 31 trong cơ chế của tổ chức các quan chức cao cấp ASEAN về môi trường và các hội nghị liên quan theo hình thức trực tuyến.

Việt Nam đã thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm để hoàn thành tốt trọng trách được giao, đóng góp tích cực cho quá trình hội nhập khu vực trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cũng như có vai trò xúc tác cho việc mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực môi trường với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiện toàn nhân sự các nhóm công tác của ASOEN Việt Nam, góp phần tăng hiệu quả điều phối và thực hiện các hoạt động chuyên môn.

ASOEN Việt Nam đã tích cực tham gia góp ý cho các văn kiện hợp tác của ASEAN về môi trường như Tuyên bố chung ASEAN về chống hạn hán, Khung hành động ASEAN về rác thải nhựa biển, dự thảo Khung chiến lược hợp tác ASEAN-Trung Quốc về môi trường giai đoạn 2021-2025, tiếp tục triển khai dự án "Chương trình tài trợ nhỏ về bảo tồn và quản lý bền vững các Vườn di sản ASEAN, pha II-hợp phần Việt Nam"...

Các hoạt động triển khai kế hoạch hành động giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường với đề án "Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đến năm 2025" tiếp tục được thực hiện, chủ yếu qua hình thức lồng ghép với các nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị.

ASOEN Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng trang web về các hoạt động của ASOEN Việt Nam nhằm giới thiệu, chia sẻ, tăng cường công tác truyền thông về tình hình hợp tác ASEAN trong lĩnh vực môi trường, đồng thời cập nhật thông tin về hợp tác môi trường với các đối tác, tăng cường công tác truyền thông các hoạt động của ASOEN tới công chúng.

Năm 2021 sẽ còn nhiều thách thức và khó khăn do dịch COVID-19, ASOEN Việt Nam xác định phải chủ động và tích cực tham gia các hoạt động hợp tác của khu vực, các hội nghị thường niên, đặc biệt tập trung các hoạt động về môi trường như biến đổi khí hậu, giáo dục môi trường, thành phố bền vững về môi trường, hóa chất và chất thải, biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, quản lý tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, ASOEN Việt Nam tiếp tục phối hợp với các quốc gia thành viên và đối tác triển khai dự án hợp tác có hợp phần Việt Nam như "Giảm thiểu ô nhiễm và duy trì dòng chảy môi trường tại các vùng biển Đông Á thông qua việc triển khai công tác quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại 8 nước thành viên ASEAN," Chương trình tài trợ nhỏ về bảo tồn và quản lý bền vững các Vườn di sản ASEAN, hợp phần Việt Nam.

Năm 2021, ASOEN Việt Nam sẽ tổ chức Giải thưởng các thành phố bền vững về môi trường ASEAN lần thứ 5 tại Việt Nam, Chứng nhận thành phố tiềm năng bền vững về môi trường lần thứ 4./.